poniedziałek, 8 stycznia 2018

Zaproszenie - konkurs plastyczny "MIASTO W SMOGU"

Zapraszam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Miasto w smogu".
Organizatorem konkursu jest Fundacja Ekologika z siedzibą w Pleszewie.
Praca plastyczna polega na wykonaniu plakatu dowolną techniką ( malarstwo, rysunek, techniki mieszane, fotokolaż, fotomontaż, wycinanka, wydzieranka itp.) w formacie A2 (420 mm x 594 mm). Plakat musi być wykonany samodzielnie i opatrzony trwałą metryczką napisaną komputerowo:
tytuł konkursu tj. "Miasto w smogu",
imię, nazwisko autora plakatu,
wiek autora,
dane adresowe szkoły ( dostępne na stronie naszej szkoły).
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na problem zanieczyszczenia powietrza w Pleszewie, a tym samym na propagowanie edukacji ekologicznej.
Komisja konkursowa będzie oceniać przede wszystkim: zgodność z tematem i  pomysłowość w podejściu do tematu, oryginalność i estetykę pracy.

Prace należy dostarczyć do 15 stycznia 2018r. ( rano) do p. Małgorzaty Jenerowicz lub do sekretariatu.

środa, 3 stycznia 2018

Szkolny konkurs "Renifer, Bałwanek, Mikołaj" rozstrzygnięty!

Podczas Dnia Świątecznego rozstrzygnięto szkolny konkurs na najciekawsze przedstawienie w formie przestrzennej "Reniferka, Bałwanka i Mikołaja". Dwadzieścia osiem prac jakie wpłynęło na konkurs, wykonanych różnymi technikami i materiałami, można podziwiać na wystawie pokonkursowej zorganizowanej na pierwszym piętrze w naszej szkole.
Przyznano cztery równorzędne nagrody i dwadzieścia cztery wyróżnienia.

Nagrody otrzymali:

1. Marta Lewandowska kl. IVa
2. Kamil Woliński kl. IVb
3.Sebastian Ogonowski kl. IVd
4. Julia Świtalska kl. Vb

GRATULUJEMY! :)

Dziękujemy uczniom, a także rodzicom i dziadkom za wsparcie swoich pociech :)

Konkurs na "Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe-" podsumowanie

Już po raz drugi w naszej szkole został zorganizowany szkolny konkurs na "Najpiękniejsze szopki bożonarodzeniowe". Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas Dnia Świątecznego. Komisja konkursowa przyznała cztery równorzędne nagrody i dziesięć wyróżnień.

NAGRODY :

1.Wiktoria Duda i Marta Lewandowska kl. IV a
2.Michał Sierecki kl. Vb
3.Julia Błaszczyńska kl. VI a
4.Oliwier Trybulski i Oskar Trybulski  kl. VI b

WYRÓŻNIENIA:

1.Zuzanna Słowińska i Aleksandra Wołowicz kl. IVa
2.Jan Przybylski kl. IVa
3.Filip Majchrzak kl. IVc
4.Zuzanna Szymoniak kl. IVc
5.Jan Wodecki kl. IVd
6.Adam Słowiński kl. IVd
7.Julia Wolska kl. Vb
8. Martyna Sierecka kl. Vb
9.Nina Jezierska kl. VI a
10.Amelia Stanich kl. II b

Gratulujemy! ;)


Konkurs przygotowały panie Małgorzata Jenerowicz i Urszula Frencel.

Międzyszkolny konkurs fotograficzny "PORTRET NASZYCH DZIADKÓW"- regulamin

Zapraszam do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie fotograficznym zorganizowanym przez UMiG w Pleszewie oraz Muzeum Regionalne.
   
Fotografie wraz ze zgodami można dostarczyć do 12 grudnia 2018 r. do pni Małgorzaty Jenerowicz
Regulamin konkursu fotograficznego
„PORTRET NASZYCH DZIADKÓW”
Udział w konkursie wchodzi w skład pakietu lojalnościowego
 „ZOSTAŃ SUPERBOHATEREM PLESZEWA”


I.         Organizator konkursu:
Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1; 63-300 Pleszew oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie, ulica Poznańska 34; 63-300 Pleszew

II.         Patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

III.         Uczestnicy konkursu:
1)  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych) z terenu Miasta i Gminy Pleszew.
2)  Wyklucza się prace zbiorowe.
3)  Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
a)      I kategoria wiekowa - uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej,
b)     II kategoria wiekowa - uczniowie klas IV-VII Szkoły Podstawowej,
c)      III kategoria wiekowa - uczniowie gimnazjów.
4)  Każdy z uczestników konkursu otrzyma naklejkę w ramach pakietu lojalnościowego „Zostań SuperBohaterem Pleszewa”.

IV.         Cele konkursu:
1)  rozwijanie umiejętności i zainteresowań dzieci;
2)  pobudzanie twórczego myślenia i kreatywności;
3)  inspirowanie do pracy twórczej;
4)  rozwijanie więzi międzypokoleniowej, integracja;
5)  zapoznanie się z historią i początkami fotografii;
6)  integracja międzypokoleniowa.

V.         Przedmiot konkursu:
1)  Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia portretowego swoich dziadków lub pradziadków (np. jednego z nich, dwojga lub wszystkich razem).
2)  Jeden uczeń może zgłosić tylko jedną pracę.
3)  Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a)      Prace powinny być wykonane w formacie A4 na papierze fotograficznym lub wywołane w zakładzie fotograficznym,
b)     Prace powinny być wykonane samodzielnie i nie mogą być wcześniej publikowane,
c)      Forma przedstawienia musi być portretowa,
d)     Prace mogą być wykonane w kolorze lub czarno - białe,
e)      Tło zdjęcia jest dowolne,
f)       Zdjęcia mogą być poddane obróbce komputerowej,
g)      Format zdjęcia pionowy lub poziomy,
h)     Zdjęcia muszą być dobrej jakości,
i)       Prace powinny być kreatywne i pomysłowe,
j)       Prace powinny być zgodne z tematem konkursu,
k)      Prace powinny być estetyczne,
l)       Prace powinny posiadać na odwrocie opis zgodny z zał. nr 1 i 2 regulaminu.
m)    Do pracy musi być dołączona zgoda osób przedstawionych na fotografii (dziadków) na wykorzystanie wizerunku - załącznik nr 3.
4)  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac, które nie spełniają określonych wymogów.
5)  Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i stanowią własność Organizatora. 

VI.         Organizacja konkursu:
1)  Organizator zawiadamia szkoły o konkursie drogą e-mailową przesyłając pismo przewodnie wraz z regulaminem do 14 grudnia 2017 roku. Ponadto informacje o konkursie będą znajdowały się na stronie organizatorów: www.pleszew.pl www.muzeum.pleszew.pl
2)  Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 15 stycznia 2018 roku na adres:
Muzeum Regionalne w Pleszewie, ulica Poznańska 34; 63-300 Pleszew; tel. 62 7428 359 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00, w sobotę od 10.00 do 12.00 z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Portret Naszych Dziadków”. 
3)  Za datę wpływu pracy uznaje się dzień, w którym praca została złożona w miejscu wskazanym przez Organizatora lub została nadana w placówce pocztowej.
4)  Wszystkie prace powinny być podpisane na odwrocie i zawierać dane określone w załączniku nr 1 do regulaminu.
5)  Do pracy należy załączyć zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu.
6)  Brak któregokolwiek z w/w załączników powoduje dyskwalifikację pracy ze względu na braki formalne. 
7)  W każdej kategorii wiekowej wyłoniony zostanie jeden laureat. Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe.
8)  Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wytypowania dodatkowych nagród.
9)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe w czasie przesyłki pocztowej.
10)  Opiekunowie konkursu proszeni są, aby przybliżyć uczniom informacje na temat początków fotografii portretowej. 

VII.         Komisja Konkursowa.
1)    Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora.
2)    W skład Komisji Konkursowej oceniającej prace wchodzą:
przewodniczący : Iwona Wieruszewska
członek : Przemysław Marciniak
członek: Magdalena Sobczak
członek: Maria Czyżak
3)    Komisja Konkursowa oceniając prace przyznaje punkty w skali od 0-10.
O ostatecznym wyniku decyduje zgromadzenie przez uczestnika największej liczby punktów.
4)    Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
5)    Spośród zgromadzonych prac wybranych zostanie około 160 prac, które zostaną wyeksponowane w Muzeum Regionalnym na wystawie pokonkursowej pod tytułem „Portret Naszych Dziadków”, której otwarcie przewiduje się na 1 lutego 2018 roku o godzinie 17.00 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu).

VIII.         Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę:
1)  kreatywność i pomysłowość;
2)  ogólną estetykę wykonania pracy;
3)  zgodność z tematyką konkursu;
4)  samodzielność wykonania.

IX.         Postanowienia końcowe
1)  Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2017 roku.
2)  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.
3)  Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz oznacza zgodę uczestnika na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku oraz danych osobowych autorów prac do celów konkursu, a także bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w mediach.
4)  Rodzic/opiekun prawny autora pracy wyraża zgodę na przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy na rzecz Organizatora poprzez zgłoszenie pracy do Konkursu i złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) o zapoznaniu się z warunkami regulaminu Konkursu.
5)  Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ekspozycji prac, a rodzice/prawni opiekunowie autorów prac wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie wybranych przez Komisję Konkursową prac na wystawie oraz na bezpłatną publikację i eksponowanie ich w prasie, mediach, Internecie itp. do celów promocyjnych i edukacyjnych, a także na wykorzystanie prac w całości lub części jako plakaty, ulotki, broszury, kalendarze wydawane przez Organizatora.

                                                                                


Załącznik nr 1


                                                                                        Pleszew, …………………………2017 r.

Imię i nazwisko autora       ………………………………………………………………
Nazwa i adres szkoły         ……………………………………………………………....
Klasa                                  ……………………..   wiek   ………………………………
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego  ………………………………………………. 
Nazwisko nauczyciela        ………………………………………………………………

*metryczkę należy wypełnić komputerowo i przykleić na odwrotnej stronie pracy  Załącznik nr 2

Pleszew, dnia ....…………………..2017r.

……………………………………………………………………..…..
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*


Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki* ………………………………………..
w konkursie fotograficznym pt. „PORTRET NASZYCH DZIADKÓW” organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie i Muzeum Regionalne w Pleszewie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagrody oraz wydania, odbioru nagrody przez Organizatora.
Oświadczam, że zapoznałem/łam* się z regulaminem konkursu.


…………………………….…………………………………
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 3

Pleszew, dnia ……………………..2017 r.


ZGODA
na wykorzystanie wizerunkuJa, niżej podpisany(a) …….............................................................................., zamieszkały(a) w ……………………..…………..…………..., przy ul. ………………..……..…………………..., identyfikujący(a) się numerem PESEL  …………………..…...…..……………… wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w formie zdjęcia przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie i Muzeum Regionalne w Pleszewie w konkursie pt. „PORTRET NASZYCH DZIADKÓW”.
Wyrażam również zgodę na użycie zdjęć w wystawie pokonkursowej, stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy, Muzeum Regionalnego w Pleszewie oraz w mediach..................................................................
                (podpis )